ទំនាក់ទំនង

Address: Phnom Penh Cambodia
FB: http://facebook.com/rosemag.news
Web: http://rosemag.net

*** សូមអរគុណ លោកអ្នកដែលបានទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ!