នេះកាល នាងសុជាតា ថ្វាយមធុបាយាស ទាយថា នឹងមាន សិរីសួស្តីជ័យមង្គល បើប្រកបការងារអ្វីៗ នឹងបានសំរេច ដូចប្រាថ្នា ល្អណាស់ហោង៕