នេះកាល ជូរជកព្រាហ្ម សូមបាន នាងក្រស្នា បាជាលី ហើយនាំមកស្រុកគាត់វិញ ទាយថា ក្នុងឆ្នាំនេះ នឹងកើតមាន លាភសក្ការៈ សព្វសារពើផង ទាំងឡាយយ៉ាងច្រើន បើរបស់បាត់ នឹងឃើញវិញ ល្អណាស់ហោង៕