នេះកាល ព្រះនិម្មិតរាជ ស្តេចយាងចុះទៅមើល ឋាននរក ឃើញហើយ មានព្រះទ័យភ័យ ញាប់ញ័ររន្ធត់ ដោយខ្លាចនរកនោះ ទំនាយទាយថា មិនល្អឡើយ៕