ប្រពន្ធ​ល្អ​មាន​តួនាទី​៥​យ៉ាង​

​ភ្នំពេញ​៖ ភរិយា គួររៀបចំ​ខ្លួន​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្ត​ចំពោះ​ស្វាមី​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ ដើម្បី​ស្វែងរក​សុភមង្គល​គ្រួសារ​។ តើ​ភរិយា​មាន​តួនាទី​អ្វីខ្លះ​ចំពោះ​ស្វាមី​? 

១) សុ​សំ​វិ​ហិត​កម្ម​ន្តា​៖ ចាត់ចែង​ការងារ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​ឲ្យ​បាន​រៀបរយ​
២) សុ​សំ​វិ​ហិត​បរិជនៈ​៖ សង្គ្រោះ​ជាតិ​ទាំងសងខាង​ឲ្យ​សមរម្យ ដោយ​មិនត្រូវ​មា​នគ​អតិ​នោះទេ​
៣) អនតិ​ចា​រិ​នី ៖ មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​ចិត្ត​ស្វាមី ទៅ​លួច​មាន​សា​ហាយ​ស្មន់​
៤) ស​ម្ផ​តា​នុ​រ​ក្ខ​នា ៖ ចេះ​ថែរក្សា​ទ្រព្យសម្បត្តិ ដែល​ប្តី​ខំ​ប្រឹក​រក​
៥) ទ​ក្ខា​នល​សា ៖ ប្រឹង​ប្រែ​ខិតខំ​ធ្វើការ​ងារ​មិន​ខ្ជិលច្រអូស​
 

Loading...